ออนไลน์
3
วันนี้
12
วานนี้
97


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ระบบส่ง SMS สำหรับโรงเรียน


ระบบส่งข้อความ SMS เพื่อการสื่อสารในโรงเรียน

เนื่องจากการให้บริการ รับ-ส่งข้อความสั้น SMS (Short Message Service) ที่ได้พัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมสำหรับให้บริการ SMS ครบวงจร ทั้งระบบส่งออกทางเดียว และระบบสองทาง  (อินเตอร์แอคทีฟ) ที่สามารถตอบกลับมายังผู้ส่งได้ทันที และสามารถเรียกดูรายการ  ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับความเชื่อถือในประสิทธิภาพของระบบและคุณภาพการบริการ    ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่าง    จำนวนมาก    สามารถส่งข้อความได้ทุกระบบทุกเครือข่ายในประเทศไทย(AIS, DTAC, Ture, Hucth, ThaiMobile)

การใช้ "เอสเอ็มเอส" ในโรงเรียน (Schools-SMS) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรยน รายงานพฤติกรรมของลูกหลานระหวางอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและโรงเรียนได้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการรวมกันสอดส่อง ดูแล และปกป้องบุตรหลาน    บุตรหลานตั้งใจเรียน  หรือ มีพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างไร    ตลอดจนเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ

ระบบจัดการข้อความ SMS เพื่อการสื่อสารสำหรับโรงเรียน Short Message Management for School Communications System เพื่อจัดระบบเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และนำฐานข้อมูลมาใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ปกครองนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งการมาโรงเรียนสาย ข่าวการสอบ ข่าวการปิดโรงเรียนกระทันหัน  ข่าวภัยธรรมชาติ หรือข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง


สถิติเว็บไซต์
 
ตัวอย่างการใช้ SMS ในโรงเรียน, สถานศึกษา

-  แจ้งวันหยุดเรียนในโอกาสต่าง ๆ และวันปิดเทอม,เปิดเทอมผ่านระบบ SMS

-   แจ้งผลการเรียนของนักเรียน ผลการสอบประจำภาคการเรียนต่างๆให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียนทราบ ผ่านระบบ SMS

-   แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและองค์กรอื่นๆ ทราบ

-   ส่ง SMS เป็นจดหมายเวียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม 

-  แจ้งผู้ปกครองทราบนักเรียนไม่มาโรงเรียนปกติ

 - แจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่เป็นปัญหา และผลงานดีเด่นของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

-  แจ้งกิจกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบก่อนและหลังเลิกเรียน

-  แจ้งช่วงวัน-เวลาการสอบประจำภาคเรียนต่าง ๆ

-   แจ้งนัดหมายการประชุมครู ผู้ปกครอง ผ่านระบบ SMS และสามารถยืนยันตอบกลับมาทาง SMS

-   แจ้งข่าวสารภายในหน่วยงานและระหว่างองค์กร ผ่านระบบ SMS และสามารถตอบกลับมาทาง SMS

-   แจ้งเตือนวันลงทะเบียนเรียน  หรือสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SMS

-   สามารถส่งเสรมการเรียนรู้ให้นักเรียนในการส่งแบบทดสอบ และให้นักเรียนส่งคำตอบผ่านทาง SMS

-   สามารถรับฟังหรือรวมแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองผ่านระบบ SMS

-   สามารถออกแบบสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ผ่านทางระบบ SMS
 
คุณสมบัติ และความสามารถของระบบ

1. ส่งข้อความผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์ได้ทุกสถานแห่งที่ที่มี INTERNET

2. ส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบในประเทศไทย

3. ส่งข้อความเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายระดับชั้น

4. ตั้งเวลาล่วงหน้าส่งข้อความอัตโนมัติ

5. บันทึกฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวน

6. ตั้งระบบให้เห็นเบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนได้

7. มีระบบการรายงานการส่ง เป็นวันเดือน ปี และสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ

8. ระบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าแรกเข้า ทางโรงเรียนไม่ต้องลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่อย่างใด สามารถใช้งานได้ทันที


 
ตัวอย่างระบบส่ง SMS สำหรับโรงเรียน
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์