ออนไลน์
6
วันนี้
95
วานนี้
75


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

เว็บไชต์โรงเรียน


เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับโรงเรียน
เว็บไซต์สำเร็จรูปเหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ เป็นต้น ที่ต้องการมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรมให้รู้จักมากขึ้น และเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจ ที่สำคัญเว็บใช้งานง่ายเพียงแค่ส่งอีเมล์เป็นก็สามารถทำเว็บตัวนี้ได้แล้วไม่กี่นาทีเว็บ ก็ออนไลน์ได้ คุณสามารถลงข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนหน้า สามารถบริหารเว็บไซต์ได้เอง 24ชม. โอกาสที่จะทำให้หน่วยงานคุณเป็นที่รู้จักทั่วโลกมาถึงแล้ว..
สถิติเว็บไซต์
 
รายละเอียดของเว็บไซต์โรงเรียน

+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก Home        ประวัติโรงเรียน - History
อัตลักษณ์โรงเรียน - School Identity         ทำเนียบบุคลากร - Personal
ประมวลภาพกิจกรรม - Photo Album       ปฏิทินกิจกรรม - Calendar
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ News                  สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
เว็บบอร์ด – Web board                                
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ - Stat
+ ผลงานทางวิชาการ - Academic performance
ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ - Back Office


 
รายละเอียดการบริการ
 
ตัวอย่างผู้ใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียน
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 

เว็บไซต์ อบต.


เว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซด์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ปรับปรุงเว็บไซด์ในเรื่องรูปแบบ และข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย ก้าวไกลถึงอนาคต มากที่สุด โดยให้มีหัวข้อการทำเว็บไซด์ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, สภาพชุมชน, สภาพเศรษฐกิจ, ข่าวประกวดราคา, ข่าวประชาสัมพันธ์, กระดานข่าว การใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น แบบฟอร์มการเสียภาษีบำรุงท้องที่ การขออนุญาตก่อสร้าง การร้องเรียนขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สามารถมีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อนรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนและบุคคลอื่นทั่วไป สามารถนำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซด์ไปเป็นแนวทางการวางแผน และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถมีที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ สามารถเพิ่มศักยภาพ และเป็นกระบอกเสี่ยงให้ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าในพื้นที่เป็นตลาดศูนย์รวมสินค้าให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก


สถิติเว็บไซต์
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อมีเว็บไซต์ที่ออกแบบสวยงาม โดยเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร

2. เพื่อแสดงภาพ รายละเอียด หรือวีดีทัศน์ ของนายกและคณะกรรมการ

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและข้อมูลต่างๆ ให้แก่หน่วยงาน ราชการ หรือประชาชนทั่วไป

4. เพื่อแสดงกิจกรรม และผลงาน โดยแยกตามส่วนต่างๆ

5. เพื่อแสดงแผนต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่าย แผนอัตรากำลัง ฯลฯ

6. เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่จะส่งข้อมูลถึงนายกโดยตรง

7. เพื่อรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผ่านหน้าเว็บไซด์

8. ตอบสนองดรรชนี้วัด (KPLs) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


 
รายละเอียดเว็บไซต์ อบต.

1. เมนูข้อมูลพื้นฐานตำบล

- ประวัติความเป็นมา

- สภาพทั่วไป

- ข้อมูลหมู่บ้าน แสดงรายละเอียดประชากรในแต่ละหมู่บ้าน

- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน / OTOP แสดงภาพ และรายละเอียดของผู้ผลิต หรือจำหน่วย

- แสดงสถานที่สำคัญต่างๆ ของตำบล แสดงรายละเอียดของสถานที่สำคัญแต่ละแห่ง

แสดงภาพถ่ายสถานที่สำคัญ

2. เมนูบุคลากร

- แผนผังองค์กร แสดงแผนผังองค์กรรวม แสดงแผนผังองค์กรแต่ละส่วนงาน

- คณะผู้บริหาร  แสดงภาพบุคลากรพร้อมชื่อและตำแหน่ง แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

- สมาชิกสภา แสดงภาพบุคลากรพร้อมชื่อและตำแหน่ง แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

- หัวหน้าส่วนงาน แสดงภาพบุคลากรพร้อมชื่อและตำแหน่ง

3. เมนูผลการดำเนินงาน

- รวมภาพผลการดำเนินงาน

- รายรับรายจ่าย

4. เมนูข้อมูลสำหรับประชาชน

- หน้าที่ความรับผิดชอบองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น

- หน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งตามส่วนงาน

- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนพัฒนาสามปี

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

- แสดงและปรับปรุงรายงานการควบคุมต่างๆ

- รายงานการติดตามและประเมินผลต่างๆ

6. เมนูกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กฎ พรบ / พรก.

- กฎกระทรวงและระเบียบ

- คำสั่ง อบต. / เทศบาล

7. เมนูอื่นๆ

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ภาพกิจกรรม และปฏิทินกิจกรรม

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองฯ

- บทความที่น่าสนใจจากกรมส่งเสริมการปกครองฯ

- แบบสำรวจ

- กระดานสนทนา

- สายตรง และ ติดต่อสอบถาม

- รับเรื่องร้องทุกข์

- แผนที่เว็บไซต์

- สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

- จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ แบบ ออนไลน์

- แก้ไขเพิ่มเติมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ


 

เว็บไซต์หน่วยงาน


เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
สถิติเว็บไซต์
 

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่า


เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สถิติเว็บไซต์